FUGE RESCUE

Loại thiết bị: thiết bị thở cá nhân sử dụng để thoát nạn khẩn cấp trong mọi môi trường có hơi chất dễ cháy hoặc thiếu oxy

Thời gian thở: 15 phút

 

error: Content is protected !!