Lăng phun foam


Loại lăng

Phun foam

Phối trộn

Phối trộn thông qua hệ thống Venturi trong lăng phun

Áp suất làm việc

5 ÷ 8.5 bar

Lưu lượng

360 lít/phút

Tỷ lệ phối trộn

3%

Đường kính đầu vào

1 ½ inches