Ba chạc kiểu BS336


Chất liệu

Đường kính

đầu vào

inch

Đường kính

đầu ra

inch

Nhôm / Đồng

1 x 2 ½

2 x 1 ½ & 1 x 2 ½

 

1 x 2 ½

3 x 2 ½